Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: "Adatvédelmi nyilatkozat") a SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. (székhely:  1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/A., cégjegyzékszám: 01-10-041351, adószám: 10311765-2-44) által üzemeltetett https://semilab.com/  és www.machiningfactory.semilab.hu/com weboldalon (a  továbbiakban együttesen: "Webhely") végzett adatkezelést írja le,  képviseli: dr. Pavelka Tibor, adatvédelmi vezető: Varga Adrienn, kapcsolattartó: gdpr@semilab.hu, a továbbiakban: "Adatkezelő"), különös tekintettel az adatgyűjtés, -tárolás és -felhasználás jellemzőire.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2021. február 1-jétől hatályos. Az Adatkezelő az Adatvédelmi Nyilatkozat aktuális verzióját folyamatosan elérhetővé teszi a Webhelyen és annak székhelyén.

Az Adatvédelmi nyilatkozat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel  (a továbbiakban: GDPR) összhangban készült, kellően figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény"). A jelen Adatvédelmi nyilatkozat meghatározásai megegyeznek a GDPR 4. cikkében lévőkkel, amelyeket az Adatvédelmi törvény 3. szakaszában említett értelmező rendelkezések bizonyos pontjai is kiegészítenek.


A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELVEI

Az Adatkezelő – szolgáltatásainak nyújtása során – különös figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, betartja a kötelező jogszabályi rendelkezéseket, és az adatokat biztonságos és tisztességes módon kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában és az Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseiben meghatározottak szerint kezeli. Az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, figyelembe veszi a GDPR szerinti törvényes, jogszerű eljárás és átláthatóság elvét, a személyes adatokat pedig célirányosan, az adatmentés elvét szem előtt tartva kezeli. Az Adatkezelő betartja továbbá a korlátozott tárolás elvét, védi a személyes adatok titkosságát és épségét, és figyelembe veszi a GDPR szerinti pontosság elvét.

Az Adatkezelő fontosnak tartja partnerei, tagjai, alkalmazottai és valamennyi természetes személy (a továbbiakban: Érintett) adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak tiszteletben tartását és érvényesítését.

Az Érintett személyes adatainak kezelése, rögzítése, feldolgozása és továbbítása során az Adatkezelő a GDPR és az Adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek, valamint egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően jár el.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak teljes körű betartásával kezeli, és betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az Érintettre nézve átlátható módon (jogszerűség, méltányosság és átláthatóság) kell kezelni;
 • A személyes adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell gyűjteni, és további feldolgozása nem történhet az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon (célhoz kötöttség);
 • A személyes adatok feldolgozásának céljának megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és az adatkezelés nem haladhatja meg az e cél eléréséhez szükséges hatókört (adatminimalizálás);
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelő haladéktalanul törli a pontatlan személyes adatokat, feltéve, hogy azok pontatlanságáról (pontosságáról) hiteles információval rendelkezik;
 • A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az Érintettek azonosítását kizárólag a szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból hosszabb ideig is megőrizhetők (a tárolás korlátozása);
 • A személyes adatokat az Adatkezelő olyan módon kezeli, amely megfelelő műszaki vagy szervezeti intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással, valamint a véletlen adatveszteséggel, -megsemmisüléssel vagy -sérüléssel szembeni védelmet (integritás és titoktartás)

Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása (a megfelelő jelölőnégyzet kijelölésével) megerősíti, hogy az Érintett elismeri azt, ez az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött e-mailben visszavonhatja. Ha a törlést a törvény megengedi, az adatok törölve lesznek.

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges műszaki és szervezeti intézkedéseket is, végrehajtja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR-ban, az Adatvédelmi Törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott adat- és titoktartási szabályokban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükségesek.

Az Adatkezelő védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól, továbbítástól, közzétételtől; jogosulatlan vagy véletlen törlés és megsemmisítés; károk, valamint az alkalmazott technológiák változásai miatt elérhetetlenné válás.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatfájlokat különböző nyilvántartásokban tárolja, és közvetlenül nem kapcsolható össze és nem kapcsolható össze az Érintettel, kivéve, ha ezt jogszabály megengedi.

(Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat olyan tárolóeszközökön (élő és biztonsági másolatban egyaránt) tárolja, amelyek az informatikai infrastruktúra-szolgáltatója által üzemeltetett adatközpontokban találhatók. Ezekbe az adatközpontokba való belépés csak előzetes engedéllyel lehetséges, és megfelelő azonosítást igényel. Az azonosítást emberi őrök végzik. A távoli hozzáférés lehetséges, és kétlépcsős titkosított hitelesítéssel van biztosítva. Az adatbiztonságot rendszeres biztonsági mentések is fenntartják. Az adatközpontok számítógépes helyiségei tűzjelzővel és automatizált tűzoltó rendszerekkel vannak felszerelve.)

Miközben az Adatkezelő automatikusan kezeli a személyes adatokat, biztosítja a következőket:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozása;
 • a rendszerek jogosulatlan használatának megakadályozása;
 • ellenőrizhetők és azonosíthatók azok a potenciális vagy tényleges szervezetek, amelyek egy átviteli eszköz használatával személyes adatokat kaptak vagy kaphatnak;
 • az automatizált adatfeldolgozó rendszerekbe bevitt személyes adatok ellenőrizhetősége és nyomon követhetősége (mely adatokat vitték be, ki és mikor);
 • a telepített rendszerek helyreállíthatósága rendszerhiba esetén.

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról az adattovábbításokról, amelyek felhasználhatók az esetlegesen bekövetkező adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzésére. Az ilyen nyilvántartások magukban foglalják a továbbított személyes adatokat, a továbbítás dátumát, időpontját és jogalapját, az adatok címzettjét és a törvény által előírt egyéb adatokat.


ADATKEZELÉS A HONLAPPAL KAPCSOLATBAN


AJÁNLATKÉRÉS A SEMILAB.COM

Az adatkezelés célja: Ajánlatkérések kezelése és megválaszolása, árajánlatok küldése.
Az érintett személyes adatok kategóriái: Az Érintett címe és neve, e-mail címe, esetleg telefonszáma, jogi személy neve és esetleg címe, valamint maga az üzenet.
Érintettek: Az Adatkezelőtől árajánlatot kérő érintettek
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési tevékenységek az Érintettnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásán alapulnak
A tárolás időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
A feldolgozás módja Elektronikus
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Ha az Érintett nem adja meg az adatokat, az Adatkezelő nem tud árajánlatot küldeni neki
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


AJÁNLATKÉRÉS A MEGMUNKÁLÓÜZEM ALOLDALÁN

Az adatkezelés célja: Ajánlatkérések kezelése és megválaszolása, árajánlatok küldése.
Az érintett személyes adatok kategóriái: Az Érintett neve, jogi személy neve, e-mail címe, az árajánlatkérés célja, maga az üzenet és a melléklet.
Érintettek: Az Adatkezelőtől árajánlatot kérő érintettek
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési tevékenységek az Érintettnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásán alapulnak
A tárolás időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
A feldolgozás módja Elektronikus
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Ha az Érintett nem adja meg az adatokat, az Adatkezelő nem tud árajánlatot küldeni neki
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít ügyfeleinek, illetve a Webhely látogatóinak arra, hogy a Webhelyen megadott elérhetőségeken vagy a Kapcsolat menüponton keresztül kapcsolatba lépjenek az Adatkezelővel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel
Az érintett személyes adatok kategóriái: Az Érintett neve, e-mail címe, esetleg telefonszáma, címe, esetleg jogi személy neve és maga az üzenet
Érintettek: Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő érintettek
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési tevékenységek az Érintettnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásán alapulnak
A tárolás időtartama: Az adatkezelés céljának eléréséig, legfeljebb az Érintett kérésére történő törlésig
A feldolgozás módja Elektronikus
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Ha az Érintett nem adja meg az adatokat, az Adatkezelő nem tudja felvenni vele a kapcsolatot
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


Sütik

a) Mi az a süti?

A süti egy, a webszolgáltató által küldött kis fájl, amely betűket és számokat tartalmaz. A sütiket előre meghatározott ideig rögzítik és tárolják a felhasználó eszközén (számítógép, mobil, táblagép, okostévé stb.). A sütiket – mint informatikai adatokat – a webszerver elküldi a felhasználó böngészőjének, tárolja a felhasználó eszközén, majd a böngésző minden alkalommal visszaküldi a kiszolgálóra, amikor adatokat kér le onnan. A sütik nem tartalmaznak végrehajtható fájlokat, vírusokat, kémprogramokat, és nem férhetnek hozzá a felhasználó merevlemezén lévő adatokhoz.

A sütik általában a következőket tartalmazzák: a felhasználó által meglátogatott webhely tartományneve (azaz a böngészőbe beírt webhelycím), a süti tárolási ideje és a tárolt információk. A süti többek között lehetővé teszi a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését, ezáltal megkönnyítve a látogató igényeihez és az alapvető böngészési funkciókhoz igazított tartalom megjelenését (pl. koherens munkamenetek biztosítása). A felhasználók anonimitása mellett támogatják a látogatási statisztikák készítését is.

Az Adatkezelő nem tárol ilyen jellegű információkat olyan sütiben, amelyek személyazonosításra alkalmasak, ennek ellenére az Adatkezelő az abból származó titkosított információkat használja fel a felhasználói élmény javítása érdekében. Például segítenek az Adatkezelőnek a hibák azonosításában és megoldásában, valamint egy sor olyan érdekes, kapcsolódó termék azonosításában, amelyekre az Adatkezelő a Webhely böngészése során fel szeretné hívni a figyelmét.

Ha azonban a jövőben valamikor – az Ön kifejezett hozzájárulásával – az Adatkezelővel a sütiket használó webhelyen található űrlap kitöltésével veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, akkor ezeket a sütiket felhasználhatja arra, hogy az űrlap benyújtását követően megismerje az Ön webhelye látogatásainak részleteit. Ez a felhasználói élmény javítása érdekében történik.

Amikor elfogadja a sütikre vonatkozó irányelveket (Adatvédelmi nyilatkozat) a Webhelyen, az nem jelenik meg újra, amíg nem törli a sütiket a böngésző beállításaiban.

Ha a Webhely bármely tartalmát megosztja a közösségi médiában (pl. Facebook, Youtube, Instagram), akkor további sütiket kaphat ezekről a webhelyekről. Ezeket a süti-kat nem az Adatkezelő üzemelteti, ezért az Adatkezelő nyomatékosan ajánlja, hogy látogasson el ezekre a harmadik felek weboldalaira, ha többet szeretne megtudni róluk és azok kezeléséről.


b) A Webhelyen használt sütik kategóriái

 1. Funkcionális és feltétlenül szükséges sütik
  Ezek a süti-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a Webhelyet, és használhassák annak funkcióit és szolgáltatásait. Amikor bezárja a böngészőt, ezek a süti-k automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezen süti-k nélkül az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy Ön használni tudja a Webhelyet. A funkcionális süti-kat arra használják, hogy emlékezzenek a Webhelyen végrehajtott műveletekre (pl. kiválasztott nyelv, bejelentkezési adatok).
 2. Teljesítmény sütik
  Az Adatkezelő ezeket a sütiket többek között arra használja, hogy nyomon kövesse a látogatók által meglátogatott oldalakat, az oldalak használatának módját és gyakoriságát, valamint azt, hogy mennyi ideig tartózkodtak egy adott oldalon. Az Adatkezelő hirdetési partnereitől származó, harmadik féltől származó sütiket is használ kampányai sikerének mérésére.
 3. Célzási és marketing süti-k
  Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy felhasználói csoportok létrehozásával olyan hirdetéseket és tartalmakat jelenítsenek meg, amelyek relevánsabbak az Ön érdeklődési köre számára. Ez a folyamat kézi beavatkozással történik. Ezeket a sütiket az Ön számítógépén tároljuk. Ezek a sütik nem képesek személyek azonosítására. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő személyre szabott hirdetéseit eljuttassa Önhöz, az Adatkezelő remarketing-szolgáltatásokat vesz igénybe.


c) Tárolt süti-k

Süti neve

Eredet

Típus és cél

Lejárat

_ga

Google

Teljesítmény süti A Google Analytics azonosítja a felhasználót.

2 év

_gid

Google

Teljesítmény süti A Google Analytics azonosítja a felhasználót.

1 nap

_gat

Google

Teljesítmény süti Optimalizálja a kérelmek arányának eloszlását

1 nap


d) Adattovábbítás az EU-n kívüli országokba

 •  Melyik adatfeldolgozón keresztül: Google-fiók
 • Melyik országba: USA
 • A harmadik országokba irányuló adattovábbítás oka: Teljesítmény sütik és marketingadatok tárolása


e) Sütik kezelése

Kattintson ide a Google Ad Manager eléréséhez, ahol kezelheti (engedélyezheti, letilthatja) az adott szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetéseket.

A Webhely látogatói törölhetik, blokkolhatják vagy módosíthatják a Webhely által használt sütik beállításait.

Különböző böngészők esetén az alábbi hivatkozásokon talál útmutatást a beállítások módosításához:


KARRIER

A Webhely Karrier aloldalára vonatkozó adatkezelést külön Szabályzat szabályozza és határozza meg, amely mindig elérhető a Honlapon és az Adatkezelő székhelyén.


EGYÉB ADATKEZELÉS


A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: Egyéni vállalkozókkal vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kötött szerződések előkészítése és teljesítése
Az érintett személyes adatok kategóriái: A szerződő fél neve, esetleg születési helye és ideje, anyja leánykori neve, címe, aláírása, bankszámlaszáma, az egyéni vállalkozók nyilvántartási száma, neve, bejegyzett székhelye, elérhetőségei és a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb lehetséges adatok
Érintettek: Az Adatkezelő szerződéses partnerei
Az adatkezelés jogalapja: A feldolgozási tevékenységek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapulnak. A szerződéses adatokon, különösen a kapcsolattartók adatain kívüli adatkezeléshez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja biztosítja a jogalapot.
A tárolás időtartama: Általános szabályként az Adatkezelő a szerződés teljesítéséig megőrzi a személyes adatokat.
A feldolgozás módja Papíron és/vagy elektronikusan
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Ha az Érintett az adatokat nem adja meg, az Adatkezelő a szerződést nem tudja teljesíteni.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet szerződéses partnereiről. A személyes adatok csak a szerződés teljesítéséig, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kezelhetők.

Az Adatkezelő szerződéses partnerei közé tartoznak azok a jogi személyek is, akiknek az adatai elvileg nem minősülnek személyes adatnak, és azokat az Adatkezelő a szerződés teljesítése céljából tárolja. A kapcsolattartó szerződésben meghatározott adatai, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló különböző hatóságok kapcsolattartóinak adatai, kizárólag az Adatkezelő alkalmazottai és alvállalkozói. Az Adatkezelő a tevékenységének megkönnyítése érdekében jogos érdeke alapján tárolja és regisztrálja a kapcsolattartót.

A kapcsolattartók adatainak nyilvántartására vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő külön dokumentumban készítette el, amely az Adatkezelő székhelyén minden esetben rendelkezésre áll.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő szerződéses partnereinek és kapcsolattartójának nyilvántartásba vétele, valamint a hatóságok kapcsolattartójának nyilvántartásba vétele.
Az érintett személyes adatok kategóriái: A szerződő fél neve, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartójának elérhetősége (név, e-mail cím, telefonszám)
Érintettek: Az Adatkezelő szerződéses partnerei és kapcsolattartója
Az adatkezelés jogalapja: A szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a szerződés megkötése vagy teljesítése; a Szerződő fél kapcsolattartója tekintetében az Adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeke.
A tárolás időtartama: A szerződés teljesítését követő 5 évig.
A feldolgozás módja Papíron és/vagy elektronikusan
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Ha az Érintett az adatokat nem adja meg, az Adatkezelő a szerződést nem tudja teljesíteni, a szerződéses partnerrel felvenni a kapcsolatot.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő és felelős munkavállalói.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


SZÁMVITELI BIZONYLATOK KIADÁSA

Számviteli bizonylat kiállítása az Adatkezelő gazdasági tevékenysége miatt szükséges. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a jogi személyeken vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteken kívül egyéni vállalkozókkal is szerződhet, és hogy az egyéni vállalkozók bizonyos adatai személyes adatoknak minősülhetnek, az Adatkezelőnek a számviteli dokumentumok kezelésével összefüggésben személyes adatokat kell kezelnie.

Az adatkezelés célja: Számlák kiállítása, tárolása és elszámolása
Az érintett személyes adatok kategóriái: A 2000. évi C. törvényben és a 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott adatok, különösen az Érintett neve, dátuma, a tranzakció időtartama, címe, e-mail címe és telefonszáma
Érintettek: Az Adatkezelő szerződéses partnerei
Az adatkezelés jogalapja: A feldolgozási tevékenységek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján, valamint a 2000. évi C. törvény 167. és 159. szakaszán alapulnak
A tárolás időtartama: 8+1 év elteltével az Adatkezelő automatikusan törli az Érintett személyes adatait.
A feldolgozás módja Papíron és/vagy elektronikusan
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Az adatok adatkezelővel való ellátása jogi kötelezettség, ezért kötelező.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS

Az adatkezelés célja: Az Érintettek GDPR szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés
Az érintett személyes adatok kategóriái: A pályázó neve, születési helye és ideje, anyja leánykori neve, címe, levelezési címe, az érintett GDPR szerinti jogának gyakorlására irányuló kérelem
Érintettek: A GDPR szerinti jogaikat gyakorló Érintettek
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapuló és a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapuló jogi kötelezettség, az Adatkezelő jogos érdeke.
A tárolás időtartama: A kérelem elbírálásától számított 5 év.
A feldolgozás módja Papíron és/vagy elektronikusan
A személyes adatok forrása: Az Érintettől gyűjtött adatok
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Ha az Érintett nem adja meg az adatokat, az Adatkezelő nem lesz képes megfelelni a GDPR követelményeinek
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Nincs adatátvitel


ADATKEZELÉS A FACEBOOKON

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ honlapon Facebook oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/semilab/ Az Adatkezelő a szakmai portfóliójával, szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos információkat, képeket oszt meg, valamint a Facebook oldalon videókat tesz közzé. Az oldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy véleményt nyilvánítsanak az Adatkezelő termékeiről és szolgáltatásairól. Az Adatkezelő a Facebook oldalon a Honlapelemzés funkcióval adatokat gyűjt és elemzi a látogatók tevékenységét.

A Facebook Analytics során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelőnek minősül, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A Meta Platforms Ireland Ltd. elsődleges felelősséget vállal az analitikai adatok GDPR szerinti feldolgozásáért.

Ha az Érintettek az Adatkezelővel szemben az analitikai adatok kezelésével kapcsolatos jogaikat gyakorolják, vagy ha a Felügyeleti Hatóság az analitikai adatok kezelésével kapcsolatban felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel, az Adatkezelő ezeket a kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Meta Platforms Ireland Ltd.-nek. Az Adatkezelő nem jár el és nem válaszol a Meta Platforms Ireland Ltd. nevében.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy megfelelő jogalappal rendelkezzen az analitikai adatok GDPR szerinti kezeléséhez. Az Adatkezelő az Analytics során a Meta Platforms Ireland Ltd. által kezelt konkrét személyes adatokat nem kéri, az Adatkezelő csak a Meta Platforms Ireland Ltd. által készített statisztikákat és jelentéseket látja, azokat a személyes adatokat nem, amelyeken azok alapulnak.

Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a Facebook-ra vonatkozóan létrejött közös adatkezelési megállapodással kapcsolatos további információk a következő címen találhatók:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Az adatkezelés célja: A Facebook oldal használatával kapcsolatos adatkezelés
Az érintett személyes adatok kategóriái: Általános szabályként az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, így például az oldalnak tetsző személyek számát, az új lájkok számát, a bejegyzést olvasó, kedvelt, hozzászóló vagy megosztott személyek számát, valamint a spamként megjelölt személyek számát a Facebook-oldal látogatása szempontjából,  az oldal megtekintésének hányszor, hányszor érkeztek a Facebook-oldalra egy külső oldalról, hányszor tekintették meg a videót, a legnézettebb videók a Facebook-oldalon közzétett videókhoz képest. Ami azokat az embereket illeti, akiknek tetszett a Facebook-oldal, statisztikai adatként kezeli az életkort, a nemet és a helyet is.
Érintettek: A Facebook oldal látogatói
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési tevékenységek az Érintettnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásán alapulnak
A tárolás időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
A feldolgozás módja Elektronikus
A személyes adatok forrása: Data collected from the Data Subject
Automated decision-making and profiling The Data Controller does not use automated decision-making and does not perform profiling.
Az adattovábbítás címzettjei Az Adatkezelő felelős munkatársai és az esetleges adatfeldolgozók alkalmazottai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak aktuális listáját a jelen Adatvédelmi tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek Az adatokat továbbítjuk a Meta Platforms Ireland Ltd.-nek.


ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRÉSSEL, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁVAL ÉS FELDOLGOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLYEK)

Az adatfeldolgozók nem önállóan hoznak döntéseket, az Adatkezelővel kötött szerződésnek és az Adatkezelőtől kapott utasításoknak megfelelően járnak el. Az adatfeldolgozók az Adatkezelő által nekik továbbított személyes adatokat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően rögzítik, kezelik és dolgozzák fel. Az adatfeldolgozók az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időszakban az adatkezelés egyedi céljaira vonatkozóan hozzáférhetnek az Érintettek által megadott személyes adatokhoz, és azokat feldolgozhatják. Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban említett adatkezelési tájékoztatóban említett adatkezelési tájékoztatóban említett adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozó társaságok részére továbbítja az adatokat:

 • WebDream Magyarország Kft. (székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10., cégjegyzékszám: 01-09-908813, adószám: 14546969-2-41, az adatkezelés célja: webhely kiszolgáló és alkalmazás üzemeltetése)
 • Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)


AZ ÉRINTETT JOGAI


A TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

A GDPR 13. cikke szerint az Adatkezelő – amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől személyes adatokat gyűjtenek – a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk mindegyikét:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek;
 • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok;
 • joga van kérni az Adatkezelőtől az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen;
 • a Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasztételhez való jog; 
 • a bírósági jogorvoslathoz való jog;
 • ha a személyes adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;
 • automatizált döntéshozatal megléte, ideértve a profilalkotást is, az ilyen adatkezelés jelentősége és tervezett következményei az Érintettre nézve;
 • megfelelő intézkedések abban az esetben, ha az adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítják, az Érintett jogosult arra, hogy másolatot kapjon az ilyen adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatja, hogy milyen lépéseket tett.

Az Adatkezelő a GDPR 12. cikke szerinti adminisztratív költségek alapján ésszerű díjat számíthat fel.


A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje hiányos adatainak kiegészítését, akár kiegészítő árunyilatkozat útján is.


A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje az Érintett személyes adatainak törlését, az Adatkezelő pedig köteles ezeket a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. Ilyen esetekben az Adatkezelő a továbbiakban nem tudja az Érintett számára az Adatkezelő szolgáltatásait nyújtani. Az Érintett jogosult a törlés kérelmezésére, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre az Adatkezelő azokat gyűjtötte;
 • Az Érintett visszavonta az adatkezelési tevékenységhez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogos indoka, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • személyes adatait jogellenesen kezelik;
 • Az uniós vagy tagállami jog arra kötelezi az Adatkezelőt, hogy jogi kötelezettségének teljesítése érdekében törölje az Érintett személyes adatait;
  Vagy
 • a személyes adatokat a GDPR 8. cikkében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.


AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult lehet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Érintett vitatja az Adatkezelő által az Érintettre vonatkozóan végzett személyesadat-kezelési pontosságot. Az Adatkezelőnek a vitatott adatok kezelését mindaddig korlátoznia kell, amíg ellenőrizni tudja az Érintett személyes adatainak pontosságát.
 • Az Adatkezelő jogellenesen kezeli az Érintett személyes adatait.
 • Az Adatkezelőnek a továbbiakban nem kell az Érintett személyes adatait kezelnie, de az Érintettnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van a személyes adatokra.
 • Az Érintett a GDPR 21. cikke alapján tiltakozott az adatkezelés ellen mindaddig, amíg meg nem győződött arról, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a korlátozás indokolt, a személyes adatok – a tárolás kivételével – csak feldolgozásra kerülhetnek:

 • ha az Érintett ehhez hozzájárult;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből.

Ha az Érintett személyes adatainak kezelése korlátozás alá került, az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatjuk.


A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG ÉS AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYÉNI DÖNTÉSHOZATALA

Az Érintett jogosult tiltakozni, ha adatainak kezelése az alábbiakon alapul:

 • közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerint;
 • az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő akadályoztatása nélkül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő szerződést teljesítsen az Érintettel; és
 • a feldolgozás automatizált módon történik.


A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az Érintett személyes adatainak kezelését az Érintett jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is folytathatja, ha az érdek érvényesítése arányos a személyes adatok védelméhez való jog korlátozásával.


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ha az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése a GDPR rendelkezéseit sértette, az Érintett jogosult az Adatkezelővel közvetlenül az alábbi e-mail címen kapcsolatba lépni: gdpr@semilab.hu a vele szemben elkövetett jogsértés megszüntetése érdekében.

Az Érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is; "NAIH", H-1055, Magyarország, Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1 391-1400; faxszám: +36-1 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy adatai védelme érdekében bírósághoz forduljon, amely soron kívül jár el. Az Érintettek eldönthetik, hogy a keresetet ahhoz a bírósághoz kell-e benyújtani, amelynek illetékességi területén az Érintett lakcíme vagy ideiglenes tartózkodási helye található.

A SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. teljes adatvédelmi szabályzata

A SZOLGÁLTATÁSI PORTÁL ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A SEMILAB Semiconductor Physics Laboratory Co. Ltd. által üzemeltetett https://serviceportal.semilab.com/ webhelyen (a továbbiakban: "Szolgáltatási portál") történő adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat a https://semilab.com/privacy-notice-service-portal oldalon érhető el.